ตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (34000)
หมายเลขโทรศัพท์ (045) 255047, 254529, 252566, 251457
หมายเลขโทรสาร (045) 261077